Simon Norrsveden har ordet

Ett ord kan ha olika betydelse och mening för olika personer. En text har en innebörd för mig och kanske en helt annan innebörd för dig. Vad menar egentligen artisten med sin text? Vad betyder orden? Psykologistuderande Simon Norrsveden la sig i soffan för att analysera sig själv och sina ord från några låtar ur sin rykande färska skiva ”Gå. Bli bra. Det kan nog ta ett tag”.

Bloodsucker boy
I låten Bloodsucker boy gestaltar Simon sin önskan att återgå till tonårens oral-narcissistiska förväntningar på den perfekta relationen. Typiskt för den oral-narcissistiska kärleken är att vinna idolens gunst (här gestaltad som Bloodsucker boy) och att av både sig själv och omvärlden bli sedd som ”likadan” som denna person. I låten beskriver Simon sin masochistiska benägenhet att utsätta sig själv för princip vad som helst bara för att komma nära det perfekta och idealiserade objektet, Bloodsucker boy. Denna benägenhet blir också tydlig i Simons musikvideo där Simon låter sig näst intill åderlåtas, allt i hoppet om att Bloodsucker boy ska upptäcka honom, vad han är beredd att göra samt hur mycket han är beredd att blöda för idolens skull.

Eftersom Simon inte förmår att tolerera den friktion som oundvikligen uppstår i verkliga relationer, föredrar Simon hellre en passionerad (och fantiserad) relation på avstånd. Eftersom relationen till Bloodsucker boy enbart existerar i fantasin, kan relationen inte ”verklighets-testas” – på så sätt kan idén om den friktionsfria relationen tillsammans med Bloodsucker boy leva kvar i Simons inre. För Simon symboliserar Bloodsucker boy alltså Messias, den totala tillfredsställelsen, räddningen. I låten Bloodsucker boy har Simon också omedvetet valt att ”älska” en person som är utom räckhåll och ouppnåelig för att på så sätt undvika att konfronteras med verkligheten, vuxenheten samt det ansvar som dessa relationer skulle kräva av Simon. Synd ba att priset av denna sorts relaterande är evig ensamhet. Det borde han fatta.

Mamma
Enligt Freud motiveras allt mänskligt handlande antingen av livs- eller dödsdriften, Eros eller Thanatos. En vanlig missuppfattning om dödsdriften är dock att den uteslutande handlar om aggression och destruktion. I låten Mamma, beskriver Simon hur dödsdriften också kan ta sig uttrycket som en önskan om att upplösas; att återvända till det paradisiska tillståndet av ultimat synkroni inuti livmodern. Simon tycks vilja flyta runt naken i någon sorts mänsklig simbassäng och i perfekt temperatur, bli konstant matad via en navelsträng.

I viss mening, menar Freud, har alla våra partner-val att göra med att ”så gott det går” försöka återskapa livmoderns tillstånd. I viss mening är alltså vårt partner-val alltid ett försök att nå vårt ursprungliga kärleksobjekt – föräldern. I låten Mamma, skildras Simons fantasi om att ha hittat en person som bär löften om detta tillstånd. Någon som kysser Simon ungefär som hans mamma (visserligen symboliskt) gjorde. Med öppen mun (usch). Livmoderssymboliken tydliggörs också med de många referenserna till vatten. Bland annat så bärs Simon ut, sänks ner och föds på nytt under saltvatten i vers två. I vers två klagar även Simon över upplevelserna av att i livet ha fått utstå emotionell påfrestning. Han bär en törnekrona. Livet är skyldig honom något. Skyldig honom livmodern. Life-mother. Han vill vara nummer 1. ”Lover, gör aldrig mig sekundär”.

Syster (allt rinner mellan dig och mig)
I låten Syster, skildrar Simon sin nyfikenhet på syskonkärlekens essens samt sin saknad över att aldrig få uppleva den i och med avsaknaden av egna syskon. Låten syster kan således tolkas som ett iscensättande av hur Simon ”hade velat” uppleva en relation till en yngre syster. Simon beskriver en önskan om att få vara beskyddaren, den som ser efter lillasystern och den som har hennes rygg på skolgården. Systern beskrivs bland annat beskrivs som ett ”freak” och som någon som på ett eller flera sätt står utanför vad som på skolan betraktas normalt.

Simons beskyddande hållning gentemot systern, kan ses som att Simon omedvetet använder sig av den intrapsykiska försvarsmekanismen ”omvändning i motsats”. Detta försvar innebär att individen i ett tidigt skede i livet har lärt sig att skämmas för och förtränga sitt eget behov av att bli omhändertagen och beskyddad (en idé som pojkar olyckligtvis ofta internaliserar på grund av rådande genus). Den kompromissartade lösningen på detta uppdämda behov blir därför att ta hand om och beskydda någon annan samt att därefter omedvetet identifiera sig med denna person och dennas behovstillfredsställelse. Denna typ av försvar är följaktligen vanlig hos exempelvis förskolepersonal, i välgörenhet och i religiös mission. Omedvetet omvandlar Simon sig från passiv till aktiv och ger den yngre systern det beskydd han själv inte kunde eller fick erkänna då han var i systerns ålder.

.